سرپرست اداره تربیت بدنی

 

دکتر الهام آرین    

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیک:  elhamarian33@yahoo.com