معرفی اداره

صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هر ساله برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصیص یافته، تسهیلاتی را بصورت وام تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، وام تغذیه، بیمه خدمات درمانی، ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه، وام ضروری به دانشجویان مبتکر، قهرمان ورزشی، عتبات عالیات به دانشجویان نوبت اول و وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم ارائه می نماید. لازم است متقاضیان هرگونه وام به امور دانشجویی دانشگاه نهاوند – حوزه معاونت دانشجویی مراجعه و درخواست وام نمایند.  

بهرمندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق برابر ضوابط تعیین شده اقدام خواهد نمود. (لازم به ذکر می باشد دانشجویان باید ۹ ماه بعد از پایان تحصیلات برای تقسیط بدهی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت می بایست کل بدهی خود را به صورت یک جا واریز نمایند) از آن جائی که اصلی ترین بخش بودجه صندوق از بازپرداخت به موقع بدهی دانش آموختگان تامین می شود و رعایت قوانین و مقررات موجود توسط عزیزان دانشجو باعث می شود تا دانشجویان دیگر نیز بتوانند از تسهیلات رفاهی بهرمند شوند، لذا ضروری است دانشجویان به هنگام قطع یا فراغت از تحصیل آخرین نشانی پستی خود و ضامن را به امور دانشجویی محل تحصیل اعلام نمایند.

 

اداره رفاه دانشگاه نهاوند