طرح پایش سلامتی

– مقدمه طرح
 تغییر شیوه زندگی افراد جامعه از فعال به غیرفعال سبب بروز مشکلات و عوارض جسمانی در آحاد مختلف جامعه شده است، به گونه ای که گاهی سلامت جسمانی افراد را تحتالشعاع خود قرار داده است که در پی آن افراد به بیماریهای مختلف دچار میشوند .
امروزه، توجه به گسترش فرهنگِ انجام فعالیتهای بدنی بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که دانشگاهها از جمله مراکزی هستند که نقش محوری در افزایش سلامت روانی، جسمانی و بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه به ویژه دانشجویان ایفا میکنند، از این رو، در نظر است در سال ۱۳۹۸ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به صورت منسجم در راستای پایش تندرستی نسبت به ارزیابی سلامت جسمانی دانشجویان اقدام نمایند.
در این طرح کلیه دانشجویان  (جدید الورود) مقطع کارشناسی، همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) تحت پوشش قرار می گیرند، و با برنامه ریزی مدون و بهره گیری از نیروهای متخصص موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور وضعیت جسمانی دانشجویان ارزیابی می گردد، تا از این طریق ضمن آگاهی آنها از وضعیت جسمانی خود نسبت به انجام مشاورۀ ورزشی و ارائه برنامههای اصلاحی، تمرینهای ویژه و فعالیت های جسمانی مرتبط، نسبت به تقویت ضعف های جسمانی و اصلاح ناهنجاری های بدنی احتمالی اقدام گردد و در پایان پس از ارزیابی های مرحله ای در طول دوران تحصیل و انجام اقدامات لازم بتوان برای حفظ و ارتقای سلامت آنها اقدام نمود.
به طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی به شرح زیر می باشد: اولاً، آگاهی دانشجویان از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخص های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی؛ ثانیاً، ارائه پیشنهادات لازم براساس نتایج به دست آمده، متناسب با شرایط هر فرد؛ و ثالثاً، در نهایت، تلاش بر این است که مجموع این اقدامات بتواند، به عنوان عامل انگیزشی، دانشجویان را به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعفهای ناشی از فقر حرکتی ترغیب نماید
– ضرورت طرح
از نظر سازمان بهداشت جهانی، تندرستی صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور سلامت کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی است. سلامتی انسان امری اساسی برای دستیابی جوامع به صلح و امنیت است و بهره مندی از استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسیترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی است. از این رو، حفظ و ارتقای سلامت جسمانی دانشجویان که به عنوان قشر فعال، پر تحرک و آیندهسازان جامعه محسوب میشوند نیازمند اقدامات مختلف، از جمله توسعه فعالیتهای جسمانی و ورزشی به ویژه ورزشهای همگانی و تفریحی و نیز ارزیابی شاخصهای وابسته به سلامت است.
توجه به اقدامات پیشنهادی در این طرح در راستای پیشگیری از بروز ناهنجاریها، ضعف های جسمانی و انواع بیماری های ناشی از فقر حرکتی است و عدم توجه به عوامل فوق نه تنها سلامتی آنها را به خطر می اندازد، همچنین برای جبران خسارتهای احتمالی، علاوه بر صرف زمان و هزینه های گزاف، ممکن است نتوانند نقش خود را به عنوان نیروی متخصص برای سازندگی ایرانی آباد، آزاد و مستقل ایفا نمایند.
از آنجا که امروزه تربیت بدنی و ورزش در بین دانشجویان، جوانان و دانشگاهیان از جایگاه خاصی برخوردار است امید است در کنار تحقق اهداف عالیِ آن بتوان قبل از تبدیل ضعفها به ناهنجاری و بیماری نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام نمود. به راستی فعالیت مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی در دانشگاهها و تحت پوشش قرار دادن دانشجویان، گامی مؤثر در راستای کرامت انسانی و برخوردار بودن از تنی سالم، قوی و بانشاط و مدیرانی کارامد خواهد بود.
– اهداف طرح
اهداف طرح پایش تندرستی دانشجویان  اهداف کلی طرح مزبور عبارتند از: بررسی و ارزیابی شاخص های وابسته به سلامت جسمانی از طریق اندازه گیری ابعاد و زوایای بدن، مقادیر ترکیب بدنی و تعیین سطح توانایی حرکتی دانشجویان بر اساس معیارهای موجود؛ اصلاح و ارتقای نورم های فعلی و مهمتر از همه ارائه خدمات مشاوره ورزشی و تندرستی مرتبط با فعالیتهای جسمانی به دانشجویانی که به هر دلیل نیازمند انجام تمرین های خاص جسمانی و ورزشی در راستای اصلاح ناهنجاریها و ضعف های جسمانی ناشی از فقر حرکتی هستند. تا بدین وسیله، موجبات حفظ و ارتقای سطح تندرستی آنها بدون برخورداری از هرگونه ضعف و یا ناهنجاری که ناشی از فقر حرکتی است، فراهم گردد