مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 

آقای فرامرز عین قلایی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیکی:  einghalaei@gmail.com