مسئول کانون

      
دکتر شهاب الدین باقری
استادیار گروه:  تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۷
شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵
پست الکترونیکی : sh.bagheri@nahgu.ac.ir