معرفی معاونت

 

دکتر فرشته یعقوبی

استادیار گروه :  شیمی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۰

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۰

پست الکترونیکی: f.yaghoobi@nahgu.ac.ir