معرفی معاونت

 

دکتر مهبانو قادری

استادیار گروه :  تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۰۸

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیکی: m.ghaderi@nahgu.ac.ir